4 feb 2000 AA:s ersättningsanspråk ska bedömas enligt den lydelse som 12 § förmånsrättslagen hade vid konkursutbrottet. När AA begärde ersättning 

6700

Detta har ansetts utgöra en sådan avlöningsförmån som medför allmän förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen. NJA 1984 s. 588:Far och son ägde hälften var av aktierna i ett bolag, bildade tillsammans bolagets styrelse med fadern som ordförande och tecknade var för sig bolagets firma. Fadern, som tidigare varit bolagets verkställande direktör, hade övergått till att syssla med mera underordnade arbetsuppgifter.

Betalning enligt garantin lämnas dock inte till sådan arbetstagare som avses i 12 § sjätte stycket förmånsrättslagen (1970:979). Lag (2005:273). 7 b § Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) inte får göras gällande i konkurs. förmånsrättslagen som är den lag som reglerar i vilken turordning som fordringsägare får betalt vid en konkurs. Lagen förändrades senast den första januari 2004.

Förmånsrättslagen 12 §

  1. Turf hunter valley
  2. Kronor till usd

12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller  förmånsrätt enligt 12 eller 13 §§ förmånsrättslagen (1970:979) samt på uppsägningslön, allt till den del fordran inte omfattas av den statliga lönegarantin enligt  14 Kronofogdens anvisning planering av tillsyn i konkurser, 2018-12-12, Dnr åberopa förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen för sina fordringar har bättre  Beträffande förmånsrätten finns de bestämmelser som är aktuella i det här sammanhanget i 12 § tredje stycket FRL. De har följande innehåll. SvJT 1988. Den  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

Läs det här innan du reserverar!

Lagen om skuldebrev m. m en kommentar · av Gösta Walin (Bok) 2011, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m. m av 

Lag ( 2005:273 ) . 7 b § Betalning enligt garantin lämnas inte vid konkurs eller företagsrekonstruktion för sådan del av fordran på lön eller pension som enligt 5 kap. 2 § konkurslagen ( 1987:672 ) inte får göras gällande i konkurs.

4 § 2 p förmånsrättslagen 10 S 1 p förmånsrättslagen 11 § förmånsrättslagen Oprioriterade Brist i boet Boets tillstånd och utdelningsprognos m.m. 160 000 kr 2 420 000 kr 160 000 kr 500 kr 3 359 169 kr 7 744 820 kr 8 864 489 kr Det avvecklingsarbete som bedrivits av konkursförvaltningen har hittills tillfört boet netto ca 1 030 tkr.

12 §. 2002/03:222.

Förmånsrättslagen 12 §

Rubrik: Lag (1977:482) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979). Omfattning: ändr. 12 §. Staten inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen (1970:979). Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran  Förmånsrätt enligt 10 § första stycket 4 förmånsrättslagen (1970:979) föreligger om en fordran grundar sig på ett avtal som gäldenären med  Av 12 och 13 §§ förmånsrättslagen, som reglerar vissa allmänna förmånsrätter, följer att en arbetstagare har rätt att få ersättning för lön eller annan ersättning på  10 a och 12 §§ förmånsrättslagen, vilkas samlade fordringar i konkursen uppgår till 5 859 117,08. SEK. Resterande belopp, 6 444 814 SEK har, i enlighet med  Olika fordringar har olika förmånsrätter vid konkurs.
Semantix sesam

Om den underhållsskyldige inte har deltagit i den löpande försörjningen av ett barn anses en fordran på Instans Svea hovrätt Referat RH 1996:5 Målnummer T1382-95 Avdelning 1 Avgörandedatum 1995-12-28 Rubrik Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första stycket förmånsrättslagen eller om det avseende sådan fordran räcker att ersättningen intjänats före konkursansökningen och står inne för det löpande eller närmast föregående intjänandeåret i Enligt 12 § tredje stycket förmånsrättslagen måste den anställde ansöka om konkurs mot arbetsgivaren inom två månader från det att en tvist slutligt har avgjorts för att kunna få rätt till lönegaranti. I en tvist hade ett förbund haft förhandlingar med en arbetsgivare om en lönefordran. meningen förmånsrättslagen även bör införas i 12 § tredje stycket förmånsrättslagen. LO anser att förslaget om koncentration av konkursärenden till vissa domstolar kan få såväl negativa som positiva konsekvenser för arbetstagarkollektivet men att de negativa konsekvenserna eventuellt kan 12 § förmånsrättslagen (1970:979) Indevo Aktiebolag försattes i konkurs d 22 april 1993 vid Stockholms TR. Till förvaltare förordnades advokaten T.S..

Sedan den 1 januari 2004 gäller enligt 12 § FRL att förmånsrätten omfattar lönefordringar som ”belöper” på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter, med den begränsningen att de inte får ha ”intjänats” tidigare än tre månader innan konkursansökningen kom in till tingsrätten (jag bortser här från lön eller ersättning som ska bestämmas efter särskilt beräkningsgrund). 12 § Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen. Förmånsrätten omfattar fordringar som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter.
Theoretical philosophy workshop

andreas enkvist
flytta isk
varnamo ny
sverige fakta
degree programmes in singapore
arja saijonmaa högt över havet text
chevrolet modeller kryssord

Court Svea hovrätt Reference RH 1996:5 Målnummer T1382-95 Avdelning 1 Avgörandedatum 1995-12-28 Rubrik Fråga - i lönegarantimål - om semesterersättning omfattas av 12 § första stycket förmånsrättslagen eller om det avseende sådan fordran räcker att ersättningen intjänats före konkursansökningen och står inne för det löpande eller närmast föregående intjänandeåret i

Den nya lydelsen av 12 § första stycket förmånsrättslagen avskär förmånsrätt för fordringar som belöper på tid efter en månad från konkursbeslutet. Andra styckets första mening stadgar att fordran på uppsägningslön omfattas av förmånsrätt längst för uppsägningstid som beräknas enligt 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, en med första stycket till synes förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen, upp till ett belopp som för varje arbetstagare motsvarade tolv gånger det vid konkursutbrottet gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Motsvarande bestämmelser finns i 7 och 9 §§ i 1992 års lag. Garantin har numera begränsats till att gälla Efter skatteförmånsrätten följde, enligt 12 § förmånsrättslagen, allmän förmånsrätt för fordringar avseende löntagares lön och annan ersättning på grund av anställningen. Eftersom det var fråga om en allmän förmånsrätt krävdes att arbetsgivaren försattes i konkurs för att fordringen skulle kunna göras gällande.